Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Условия за използване на уебсайт https://weekendtour.bg/

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Спорт Ивентс ЕООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт weekendtour.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Спорт Ивентс ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204796956, адрес гр. София, ул. Уошборн 63, имейл адрес office@interactive-tennis.com, телефон 0888 06 04 05.

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Спорт Ивентс ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Спорт Ивентс ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят заявява, че е информиран, че неговите лични данни ще бъдат обработвани от страна на Спорт Ивентс ЕООД за целите на изпълнение на договорните взаимоотношения между Потребителя и търговеца, за целите на удовлетворяване на легитимния интерес на Търговеца, както и на основание на изрично дадено съгласие от страна на Потребителя, когато същото е приложимо.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – weekendtour.bg и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. Това включва и тенис събитията, така, както са обявени на сайта weekendtour.bg, за всяка календарна година, с приложими към него условия и график, както е обявено на сайта.

Тенис събитие – организирано на място събитие, така, както е обявено на сайта weekendtour.bg, за всяка календарна година, с приложими към него условия и график, както е обявено на сайта.

Партньори – хотели в и извън България, които предоставят настаняване на Потребителите на тенис турнирите, при по-достъпни цени.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Предоставяни услуги

На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга и доставка на предлаганите от Търговеца услуги.

Услугите включват тенис събитията, така, както са обявени на сайта weekendtour.bg, за всяка календарна година, с приложими към тях условия и график, както е обявено на сайта. Условията се състоят от програма за престой и състезатезание, които имат различна продължителност, условия и период, в който са достъпни за резервация или закупуване от Потребителите.

 

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги.
 2. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на заявката за поръчка от Потребителя.
 3. При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
 4. Потребителят има възможност да избере една или повече услуги, предлагани от Търговеца.
 5. При избор на тенис събитие, в което Потребителят желае да вземе участие, се отваря страница предоставена от трети страни, на която следва да се въведат нужните лични данни за сключване на договор за предлаганата от Weekend Tour услуга. Потребителят следва да въведе следните видове лични данни: собствено и фамилно име, телефон и e-mail за контакт. След като въведе данните си, Потребителят следва да въведе и личните си преференции за участие в тенис състезанието. Следващата стъпка е да приеме настоящите Общи условия. Потребителят следва да се запознае и с Политиката за поверителност на Търговеца във връзка със защитата на данните. След резервация за тенис събитие, Потребителят трябва да посочи начин на плащане на таксата за участие в тенис събитие, като Спорт Ивентс предлага възможност плащането да се извърши с помощта на банкова карта, в брой или чрез банков превод.
 6. При избор на метод на плащане „Банкова карта“ се отваря следващ прозорец, в който следва да се въведат необходимите данни от банковата карта на Потребителя за извършване на плащането към Търговеца.
 7. При избор на метод на плащане „Банков превод“ потребителят ще получи потвърждение на извършената регистрация, инструкции и срок за извършване на плащането. В случай, че плащането не бъде извършено в предвидения 7-дневен срок, регистрацията в тенис събитието и направената поръчка се анулират от Търговеца.
 8. При избор на метод на плащане „Плащане в брой“ потребителят е пренасочен към страница „Контакти“ в сайта, за да се свърже със Спорт Ивентс и да направи плащане. В случай, че плащането не бъде извършено в предвидения 7-дневен срок, регистрацията в тенис събитието и направената поръчка се анулират от Търговеца.
 9. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 10. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
 11. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
 • е налице неспазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към Търговеца, представителите на Търговеца и партньори на Търговеца;

Цени

 1. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
 2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 3. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

Плащане

 1. Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 2. Потребителят може да заплати цената на таксата за участие в тенис събитие като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
  1. Банков превод
  2. С кредитна или дебитна карта
  3. В брой
 3. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, които са отделни и независими от предлаганите на уебсайта услуги и посоченото в настоящите Общи условия.
 4. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 

Отказ от договора и замяна

 1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка до 30 дни, преди началната дата на тенис събитието. Последното включва и възможността потребителят да се откаже от тенис събитието, за което се е записал, непосредствено преди неговото начало, съгласно приложимите към него и обявени условия, налични на страниците към всяко отделно.
 2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: име на тенис събитието и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др. Уведомлението се счита за надлежно получено от страна на Търговеца, ако бъде изпратено до:
  1. E-mail адрес: office@interactive-tennis.com
  2. Пощенски адрес: гр. София, ул. Уошборн 63
 3. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. В такъв случай влизат в сила следните правила:
  1. При отказ от участие до 14 дни преди началото на турнира, се удържат 30% от таксата за турнира.
  2. При отказ от участие от 14 до 7 дни преди началото на турнира, се удържат/дължат 50% от таксата за турнира.
  3. При отказ от участие по-малко от 7 дни преди началото на турнира, се удържат/дължат 100% от таксата за турнира.
 4. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са:
  1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
  2. Тенис събития, за които се приема, че услугата по такова събитие е предоставена веднага със закупуването на такса за участие или след неговото стартиране според графика, обявен на сайта на weekendtour.bg, и затова е изпълнена и не подлежи на възстановяване.
 5. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена, в случай че не е налице някоя от хипотезите, посочени в т. 3 и т. 4 от „Отказ от договора и замяна“ от настоящите Общи условия.
 6. В случай, че потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 5-10 работни дни.
 7. В случай, че Потребителят е направил плащане по договора чрез метод на плащане „Банков превод“ и е упражнил правото си на отказ от договор, възстановяването на суми се извършва чрез банков превод на сметка посочена от клиента в рамките на 14 работни дни следващ предоставянето на отказ по договора.
 8. В случай, че Потребителят е направил плащане по договора в брой и е упражнил правото си на отказ от договор, възстановяването на суми се извършва чрез връщане на сумата в брой при личен контакт с Потребителя направил плащането за услугата.

 

Рекламации

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното.
 2. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция.
 3. Рекламацията на услуги може да се предяви до 2 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
 4. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл или по пощата до адреса на дружеството.
 5. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 6. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
  1. Касова бележка или фактура;
  2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
  3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 7. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
 8. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.
 9. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

 

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички снимки и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
 4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. Потребителят се задължава да спазва графика на тенис събитието, за което е закупил такса за участие и направил резервация за настаняване, както е обявен на сайта, както и да следи всички съобщения, които се отнасят до Тенис събитието, и да се съобразява с тях. Търговецът има право да променя приложимия към Тенис събитието график, като за това своевременно уведомява Потребителя.
 5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и снимки, публикувани в сайта си.
 6. Потребителите нямат право да използват търговски марки, лога или означения за услуги, собственост на „Спорт Ивентс“, независимо дали са регистрирани или не, освен при наличие на изрично разрешение от „Спорт Ивентс“.
 7. Потребителите декларират, че настоящите Общи условия не им дават никакви права по отношение на интелектуалната собственост на „Спорт Ивентс“.

 

Защита на личните данни

 1. Търговецът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработва личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Политиката за поверителност. Уебсайтът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://weekendtour.bg/politika-za-poveritelnost
 2. Всеки Потребител следва да се запознае със съдържанието на Политиката за поверителност на Търговеца, преди да закупи която и да е от услугите на Търговеца.
 3. При достъпване на уебсайта на Търговеца, всеки Потребител достъпва и Политика за бисквитки. Цялата информация за бисквитките можете да откриете в Политиката за бисквитките на следната интернет страница https://weekendtour.bg/izpolzvane-na-biskvitki

 

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му и организацията на тенис събития.
 3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 4. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Форсмажорни обстоятелства

 1. Ние не носим отговорност за невъзможност за предоставяне на някоя от услугите, описани в тези Общи условия, причинена от събитие извън нашия разумен контрол (по-долу „форсмажорно събитие“).
 2. „Форсмажорно събитие“ включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:
  1. Рязка промяна на метеорологичните условия, които са в степен, възпрепятстваща предоставянето на услугите на Търговеца;
  2. Стачки, блокировки или други индустриални действия;
  3. Гражданска суматоха, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена, или не) или заплаха или подготовка за война;
  4. Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие;
  5. Невъзможност за използване на железопътен транспорт, корабоплаване, самолети, автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт;
  6. Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;
  7. Актовете, постановленията, законодателството, разпоредбите или ограниченията на всяко правителство.
 3. Изпълнението от наша страна на задължение във връзка с предоставяните чрез уебсайта услуги се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие. Ще положим разумни усилия, за да приключим форсмажорното събитие или да намерим решение, чрез което задълженията ни да бъдат изпълнени въпреки наличието на форсмажорното събитие.

 

Разделност

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалата част от настоящите Общи условия, както и целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Изменение на общите условия

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни поради приемането на нови закони и разпоредби или по други причини.
 2. Търговецът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време.
 3. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 4. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната точка.
 5. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 6. Търговецът не променя Общите си условия със задна дата освен когато това се изисква за спазването на правно и регулаторно задължение или когато такова изменение е в полза на Потребителите.

 

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и правото на ЕС.
 2. В случай на правен спор от всякакво естество между Потребител и Търговеца, приложимо е българското право. Потребителят и Търговецът се съгласяват да решават споровете в дух на разбирателство.

 

Последна актуализация: 10.01.2024 г.