Използване на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

“Спорт Ивентс” ЕООД с ЕИК 204796956, наричана по-нататък за краткост КОМПАНИЯТА, приема настоящата Политика за бисквитки, наричана по-нататък за краткост Политиката, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, наричан по-нататък за краткост Регламента, и Законът за Защита на Личните Данни.

 

С настоящата Политика за бисквитки ние от Спорт Ивентс целим да информираме физическите лица – субекти на данни как използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, които ни позволяват да съхраняваме информация в крайното устройство на субекта и да я достъпваме при посещението и навигирането на субектите на данни в уебсайта https://weekendtour.bg/ (Уебсайта). Политиката има за цел да обясни какво представляват „бисквитките“ и как се използват, както и да предостави информация относно видовете „бисквитки“, използвани на Уебсайта, техните функции и начините, по които субектите на данни могат да упражнят контрол върху използването им.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“ И ЗАЩО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

 

„Бисквитките“ („cookies“) са малки текстови файлове, които се записват върху устройството на субекта на данни (компютър, смартфон, друго мобилно устройство), когато последният посещава различни уебсайтове. „Бисквитките“ позволяват на уебсайта да разпознава устройството на субекта на данните, както и неговите предпочитания, и способстват за цялостно подобряване на онлайн изживяването му.

КОМАПАНИЯТА използва „бисквитки“ за подобряване на навигирането между уебстраниците на Уебсайта, както и за отчитане и анализ на трафика.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“

 

„Бисквитките“ могат да бъдат сесийни или постоянни. Сесийните „бисквитки“ се съхраняват само за продължителността на престоя в даден уебсайт. Постоянните „бисквитки“ могат да останат съхранявани на устройството на субекта на данни и след края на престоя и могат да бъдат достъпни, всеки път, когато лицето отново посети уебсайта.

 

ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ „БИСКВИТКИ“

 

 • „БИСКВИТКИ“, използвани от КОМПАНИЯТА:

 

– CSRF Token – задължава браузъра Ви да обработва „бисквитки“;

– Session ID – гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.

 

 • „БИСКВИТКИ“ на трети страни – доставчици на услуги по анализ на потребителско поведение

 

– Facebook Analytics – това е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Facebook. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Facebook;

– Google Analytics – това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл.;

 

КОНТРОЛ И ИЗТРИВАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“

 

 1. „Бисквитките“, които са строго необходими за функционирането на Уебсайта, не могат да бъдат отказани, тъй като без тяхна помощ същият няма да може да функционира.
 2. „Бисквитките“, които не са строго необходими за функционирането на Уебсайта, но позволяват анализ на използването му, съответно подобряване на онлайн преживяването на субектите на данни, могат да бъдат отказани. Субектите на данни имат право да изберат дали да приемат използването на такива „бисквитки“. За целта, при отваряне на Уебсайта на КОМПАНИЯТА се показва pop-up прозорец, който дава възможност на субектите на данни да се запознаят с „бисквитките“, които са задължителни за функционирането на сайта, както и да изберат дали и кои незадължителни „бисквитки“ да бъдат активни при употребата на Уебсайта.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“

 

В съответствие с ОРЗД КОМПАНИЯТА обработва лични данни само при валидно правно основание. КОМПАНИЯТА обработва вашите данни чрез използването на „бисквитки“ на следните правни основания:

 • Обработването на данни е необходимо за защита на законните и легитимните интереси на КОМПАНИЯТА да поддържа своя Уебсайт в състояние, което да позволява нормалната му употреба от страна на субектите на данни.
 • Съгласието на физическото лице по отношение на „бисквитките“, които спомагат за анализ на потребителско поведение и не са задължителни за правилното функциониране на сайта.

 

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

КОМПАНИЯТА съхранява личните данни, обработвани с помощта на „бисквитки“ за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право и спецификите на конкретната „бисквитка“. Освен когато съхранението на данните не е необходимо за изпълнението на задължения, предвидени от приложимото към дейността й законодателство, данните за лицата се съхраняват за срок от 1 (една) година, считано от прекратяване на съответното взаимодействие.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“

 

Всички бъдещи промени в нашата Политика за „бисквитки“ ще бъдат публикувани в Уебсайта. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени в Политиката за „бисквитки“ и по други начини в съответствие с Условията за ползване на уебсайта на КОМПАНИЯТА, публикувани на него. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които е упоменато друго. Настоящата политика е в сила от 01.02.2023 г.

 

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

 

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на информация относно начините и сроковете за обработването на вашите данни и видовете обработвани данни, включително копие от данните, които съхраняваме;
 • право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на дружеството; при уважаване на възражението дейностите се преустановяват;
 • право на коригиране на неточни данни за вас, отразени в документите, съхранявани от КОМПАНИЯТА;
 • право да поискате „да бъдете забравен“ когато срокът за съхранение е изтекъл и обработването повече не е необходимо или поначало е незаконно;
 • независимо от упражняването на горните права, имате право да подадете жалба до надзорния орган (вижте повече по-долу).

 

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

 

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.